Σχετικά με το έργο

Μεθοδολογία

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΟ, το πρότυπο σύστημα μεταβλητής παροχής δοκιμάζεται σε καλλιέργειες καλαμποκιού συνολικής έκτασης 300 στρεμμάτων. Η μεταβλητή παροχή θα συγκριθεί με εκείνη της συμβατικής λίπανσης του παραγωγού, με την βασική και με τον μάρτυρα σε τυχαιοποιημένες επαναλαμβανόμενες λωρίδες.

ομάδα εφαρμογής της σημειακής λίπανσης κατά την διάρκεια ενός διαλείμματος

Ο σχεδιασμός randomized complete block design επιτρέπει την στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων σε κάθε αγροτεμάχιο. Στο τέλος κάθε καλλιεργητικής περιόδου, θα συγκριθούν και αξιολογηθούν οι επιδόσεις της νέας πρακτικής λίπανσης σε σχέση με την καμπύλης απόκρισης του αζώτου και την οικονομικά βέλτιστη δόση αζώτου

Τα βασικά στάδια των πιλοτικών εφαρμογών κατά χρονική σειρά είναι η επιλογή των πιλοτικών περιοχών, ο πειραματικός σχεδιασμός, η επίβλεψη άρδευσης και φυτοπροστασίας, η συγκομιδή με συλλεκτική μηχανή εξοπλισμένη με yield monitor, οι δειγματοληψίες και αναλύσεις καρπού και εδάφους, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και αναφορές. Η αξιολόγηση της μεταβλητής παροχής θα γίνει βάσει της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, αποτελεσματικότητας λίπανσης, περιβαλλοντικών και οικονομικών δεικτών καθώς και ποιοτικών παραμέτρων του καρπού σε σύγκριση με εκείνων του παραγωγού.

Τέλος, με την αποτύπωση των απαιτήσεων του έργου και των μελών της ΕΟ αναφορικά με την προβολή και προώθηση των αποτελεσμάτων θα αναπτυχθεί αναλυτικό πλάνο και στρατηγική προώθησης για την απαραίτητη προβολή του έργου (ενημερώσεις των παραγωγών, ημερίδες, υλικό προώθησης, καμπάνια ψηφιακού marketing, δημοσιεύσεις στον τύπο, τρόποι υιοθέτησης της τεχνολογίας μετά το πέρας του έργου).

Πρωτοτυπία και καινοτομία του έργου

Συστήματα μεταβαλλόμενης παροχής στην ευρωπαϊκή αγορά αφορούν μόνο την λίπανση αζώτου σε κοκκώδη μορφή. Αυτά είναι συστήματα ενεργών αισθητήρων επικοινωνούντα με περιστροφικούς διανομείς και ακρίβεια εφαρμογής 5-15 m. Στερούνται, επομένως, της υψηλής διακριτικής ικανότητας που απαιτείται για σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης αζώτου. Στις ΗΠΑ, τα ψεκαστικά συστήματα που διαθέτουν ενεργούς αισθητήρες είναι υψηλού κόστους καθώς είναι σχεδιασμένα για εκμεταλλεύσεις μεγάλης κλίμακας. Αυτά δεν έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια εφαρμογής των δόσεων αζώτου καθώς χρησιμοποιούν σφαιρικές βαλβίδες αργής απόκρισης και ανεπαρκή έλεγχο της ισχύος της αντλίας σε γρήγορες εντολές μεταβολής της πίεσης.

Το σύστημα μεταβαλλόμενης παροχής λίπανσης του ΚΑΛ.ΛΙ.Σ.ΤΗ είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και, για πρώτη φορά διεθνώς, δοκιμάστηκε πειραματικά στο Θεσσαλικό κάμπο (FATIMA, Horizon 2020). Τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η υψηλή διακριτική ικανότητα 1-m (εφικτή ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες κίνησης) και το χαμηλό κόστος κατασκευής προσαρμοσμένο για μικρο-μεσαίες κλίμακες εφαρμογής.
Το ΚΑΛ.ΛΙ.Σ.ΤΗ εισάγει μια διεθνώς καινοτόμο τεχνολογία η οποία επιτρέπει στους παραγωγούς να απομακρυνθούν βολικά και οικονομικά από την ενιαία λίπανση σε μεθόδους που αξιοποιούν καλύτερα την γονιμότητα του εδάφους και παρέχουν ισορροπία θρεπτικών σημειακά εντός του αγρού.

Καινοτομίες τεχνολογίας: Η ακρίβεια διάγνωσης επιτυγχάνεται από ενεργούς αισθητήρες (40 kHz) και από ένα επιστημονικά έγκυρο αλγόριθμο. Η ακρίβεια εφαρμογής 1-m οφείλεται σε καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα ροής που ελέγχει την ταχύτητα της αντλίας και, επομένως, τη ροή του υγρού μέσω παλμικού συντονισμού. Το σύστημα λειτουργεί με αυτόματη βαθμονόμηση, με πλήρη καταγραφή των δεδομένων της επέμβασης, σε όλα τα είδη τρακτέρ και σε συνθήκες παντός καιρού.
Η πιλοτική εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να επιδείξει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της νέας τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες σε κλίμακα συνεταιρισμού, αλλά και σε επίπεδο αγρού για κάθε παραγωγό ξεχωριστά.
Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας μέσω της παροχής υπηρεσιών λίπανσης από διάφορους φορείς (συνεταιρισμούς/εταιρείες/ιδιώτες).

Ρόλος στο έργο

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αναλαμβάνει τον συντονισμό και την επιστημονική επίβλεψη του έργου, παράλληλα αναλαμβάνει την στατιστική ανάλυση της επίδρασης των επεμβάσεων ανά αγρό και έτος, των ιδιοτήτων του εδάφους, της σύστασης του καρπού και της απόδοση της καλλιέργειας και την συνολική αξιολόγηση της μεταβλητής παροχής.

Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών – ΕΛΓΟ Δήμητρα

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών αναλαμβάνει τις επαφές με τους παραγωγούς του Συνεταιρισμού, την ενημέρωση και κατάρτιση των νέων μεθόδων λίπανσης που προτείνει το έργο. Παράλληλα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό των πειραματικών δράσεων και στην εποπτεία των καλλιεργητικών εργασιών και της συγκομιδής. Αναλαμβάνει απαραίτητες δειγματοληψίες εδάφους, φυλλώματος, καρπού, εργαστηριακές αναλύσεις (NPK στον καρπό, νιτρικά εδάφους), την χωρική ανάλυση των δεδομένων φυλλώματος και απόδοσης.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΘΕΣΓΗ»

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΘΕΣΓΗ» αναλαμβάνει την επιλογή και χρήση αγροτεμαχίων, την επίβλεψη καλλιεργητικών των πρακτικών άρδευσης και φυτοπροστασίας, την παροχή αζωτούχων λιπασμάτων στις πιλοτικές περιοχές, την μέτρηση της απόδοσης καλαμποκιού.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. επιλέγοντας τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας, θα καλύψει όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων προώθησης. Με συστηματική διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω του τύπου, με στοχευμένη ψηφιακή καμπάνια, τα αποτελέσματα θα διαχέονται μέσω του διαδικτύου. Μέσω της συμμετοχής σε συνέδρια θα διαδοθούν τα αποτελέσματα στον επιστημονικό κόσμο. Η διοργάνωση τοπικής ημερίδας με στόχο τον αγροτικό κόσμο και τους φορείς αγροτικής πολιτικής θα αναδείξει την αναγκαιότητα της καινοτομίας στη διαχείριση των καλλιεργειών στη Θεσσαλία. Μέσω μιας ημερίδας δικτύωσης με ΕΟ από όλη την Ελλάδα θα καλυφθεί η πανελλαδική διάχυση των αποτελεσμάτων και το χάσμα ανάμεσα στον αγροτικό και επιστημονικό κόσμο με σκοπό τη μεταφορά της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

ΚΑΣΒΙΚΗΣ Φ. ΠΑΝΤΡΕΥΤΑΚΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε . – ΠΡΟ ΝΤΙΠΟΤ

Η εταιρεία ΚΑΣΒΙΚΗΣ Φ. ΠΑΝΤΡΕΥΤΑΚΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε αναλαμβάνει την διάθεση της τεχνολογίας μεταβλητής παροχής λιπασμάτων, την εφαρμογή των επεμβάσεων λίπανσης στους αγρούς – μεταβλητή παροχή αζώτου στις πιλοτικές περιοχές, την παρακολούθηση της ανάκλασης του φυλλώματος, την επεξεργασία των δεδομένων λίπανσης.