Ενημέρωση

Με την υπ’ αριθ. 5574/05-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α – Μονάδα Συνεργασίας…