Μέλη επιχειρησιακής ομάδας

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει χαρακτηριστεί ως κοινωφελές. Απαρτίζεται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, μόνιμο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και υποστηρίζεται από ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους στον ερευνητικό και εκπαιδευτικό τομέα. Ήταν το πρώτο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 1964, και το πρώτο που έθεσε τα θεμέλια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Κύριο αντικείμενο του Μουσείου Γουλανδρή είναι η έρευνα και εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανόμενου και του αγροτικού τομέα μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας. Συγκεκριμένα, στο Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας και Βιοτεχνολογίας διεξάγεται έρευνα για την ποιότητα των εδαφικών/υδατικών πόρων σε σχέση με την θρέψη των φυτών με στόχο την ανάπτυξη νέων καλλιεργητικών μεθόδων για μια αειφορική γεωργία.

Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών – ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών - ΕΛΓΟ Δήμητρα

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας. Το «Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με έδρα τη Λάρισα έχει μια μακροχρόνια παράδοση και συνεισφορά στο γίγνεσθαι του πρωτογενή τομέα της χώρας. Από την ίδρυσή του, το 1923 από τον Ακαδημαϊκό – Γεωπόνο Ιωάννη Παπαδάκη ως «Σταθμός Καλυτερεύσεως Φυτών» προσφέρει σημαντικότατο έργο στον τομέα της διατήρησης και αξιοποίησης της αγροτικής βιοποικιλότητας. Στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών διεξάγεται έρευνα για το έδαφος και το νερό που στοχεύει στην διατήρηση και βελτίωση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να επιτελούν τις λειτουργίες που σχετίζονται με την αειφορική γεωργική παραγωγή και την ποιότητα του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΘΕΣΓΗ»

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΘΕΣΓΗ»

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣΓΗ» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 με έδρα τη Λάρισα από μια ομάδα αγροτών, οι οποίοι, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της γεωργίας με την παραδοσιακή της μορφή, συνειδητοποίησαν ότι το μέλλον της γεωργίας βρίσκεται στη συνένωση των δυνάμεων. Ο ΘΕΣΓΗ διαχειρίζεται περισσότερα από 30.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και δραστηριοποιείται σε 4 βασικές καλλιέργειες: δημητριακά, κηπευτικά, ψυχανθή και βαμβάκι. Επίσης, έχει προχωρήσει στη μεταποίηση αλεύρων από δικά του προϊόντα. Ο Συνεταιρισμός αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣΓΗ» έχει ως στόχους:

  • Να εξασφαλίσει τον προγραμματισμό της παραγωγής και την προσαρμογή της στη ζήτηση των αγροτικών προϊόντων ιδίως από ποσοτική και ποιοτική άποψη
  • Να προωθήσει την συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση της παραγωγής των μελών του Συνεταιρισμού
  • Να μειώσει το κόστος παραγωγής μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας
  • Να βελτιώσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
  • Να ομαλοποιήσει τις τιμές παραγωγού
  • Να δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα που παράγει μέσω της τυποποίησης και μεταποίησης αυτών
  • Να προωθήσει τους κώδικες της ορθής γεωργικής πρακτικής αλλά και τεχνικές παραγωγής και διαχείρισης των διαφόρων μέσων παραγωγής με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον
  • Να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση του γεωργικού εξοπλισμού των μελών μέσω της κοινής χρήσης ή της ανταλλαγής εργασίας

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συμμαχίας μεταξύ αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συνεργάστηκαν με στρατηγικούς εταίρους από τον τομέα της πληροφορικής και τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να υπηρετήσουν ένα κοινό όραμα για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική ελληνική γεωργία. Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα και παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών των φορέων του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Βασική παράμετρος για την ανάπτυξή τους αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση και ο συντονισμός με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν τον εθνικό πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα καθώς και τους  Έλληνες παραγωγούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία αποτελεί το βασικό πλαίσιο αναφοράς και υποστήριξης για το σύνολο των εκπροσώπων του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ αλλά και για τις εθνικές διοικήσεις.

ΚΑΣΒΙΚΗΣ Φ. ΠΑΝΤΡΕΥΤΑΚΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε . – ΠΡΟ ΝΤΙΠΟΤ

ΚΑΣΒΙΚΗΣ Φ. ΠΑΝΤΡΕΥΤΑΚΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε . - ΠΡΟ ΝΤΙΠΟΤ

Η εταιρεία «ΠΡΟ ΝΤΙΠΟΤ» δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου αγροτικών μηχανημάτων και στο R&D νέων τεχνολογιών. Οι εταίροι της έχουν αναλάβει μελέτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας λιπασμάτων σε καλλιέργειες σιτηρών, αραβόσιτου και αμπέλου. Επίσης έχουν συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα FATIMA του Horizon2020 στον σχεδιασμό και τη λειτουργία πρότυπου συστήματος μεταβλητής παροχής λιπάσματος που εφαρμόστηκε σε καλλιέργειες του Θεσσαλικού κάμπου. Η εταιρεία έχει επίσης συνεργασίες με τη βιομηχανία ηλεκτρονικών και αισθητήρων στο τομέα της γεωργίας ακριβείας με σκοπό τη μείωση των λιπασμάτων, την αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και την προστασία του περιβάλλοντος.